Ekanayakam dahathripthi

Ekanayakam dahathripthi

Regular price Rs. 30.00 Sale

Ekanayakam dahathripthi ( ഏകനായകം ദാഹതൃപ്തി )

Ekanayakam is the ayurvedic medicine most efficacious for diabetic control.